მაია ნასრაშვილი

0
2014-დან დღემდე  ხალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტი_1416470723
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ს.ს.ი.პ. „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“
• დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება;
• პროგრამა „ლიდერთა სახლის“ მენეჯმენტი;
• დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს პროგრამების ხარისხის მართვის პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა;
• დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს განხორციელებული პროგრამების მუდმივი შეფასება და მონიტორინგი.
2013-დან დღემდე
 სარედაქციო ჯგუფის უფროსი
ა(ა)იპ „დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი“
სამართლის ინსტიტუტის ფარგლებში გამოცემული ჟურნალების, სამეცნიერო კრებულების და წიგნების შონაარსობრივი და ტექნიკური რედაქტირება. სარედაქციო ჯგუფის საქმიანობის ხელმძღვანელობა
2013-2014
სტაჟიორი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ს.ს.ი.პ. „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“
• პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს ფარგლებში ანალიტიკური კვლევის ჩატარება სხვა ქვეყნების გამოცდილებასთან დაკავშირებით.
• მოსწავლეებისთვის ტრენიგებისა და სასემინარო კურსების ჩატარების უზრუნველყოფა, სამოქალაქო აქტივიზმის, ადამიანის უფლებებისა და ბავშვთა უფლებების კუთხით.
• პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს პროგრამა “ლიდერთა სახლის” სხვადასხვა პროექტების ორგანიზება, განხორცილება, შედეგების წარდენა.
• პროგრამა “ლიდერთა სახლის” ვებ-გვერდთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა, ბლოგის შექმნა და მართვა.
2011-2013
სამართლებრივი გამოცემების მთავარი რედაქტორის თანაშემწე
ა(ა) იპ „საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოება“
სამართლებრივი გამოცემების მთავარი რადაქტორისთვის სამართლებრივი გამოცემების მომზადებასა და რედაქტირებაში დახმარება. სტატიებისა და წიგნების რედაქტირება.
2011-2012
სტაჟიორი
საადვოკატო ბიური „ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“
სასამართლო პროცესებზე(სამოქალაქო და ადმინისტრაციული) დასწრება და მიღებული ინფორმაციიის სამართლებრივი ანალიზი.
2010 – 2011
სტაჟიორი
თბილისელების ადვოკატი
მოქალაქეებისთვის სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევა, დოკუმენტაციის(სარჩელი, განცხადება, საჩივარი და სხვა) მომზადება.
განათლება
2012-დან დღემდე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირების  სამაგისტრო პროგრამა
2008-2012
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ),  იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრი.